وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

ارتباط با اساتید

 

نام استاد Email Address
آقای ابراهیمی hoo_ebrahimi@yahoo.com
آقای شهرام استکی shesteki@gmail.com
آقای رضا اسماعیلی Rezaesmaili28@yahoo.com
آقای داریوش اسماعیلی esmaeili781@gmail.com
خانم اخوان mrn59@yahoo.com
آقای اخوان شریف reza_a_sh@yahoo.com
آقای اسدی asadimehdi86@yahoo.com
خانم اسدی نیا Kh_asadnia@yahoo.Com
خانم اکبرشاهی Akbarshahiuni@yahoo.com
خانم مهناز اولیایی mz.oliaee@gmail.com
خانم ایلدرآبادی sedigheh_ildarabadi@yahoo.com
خانم بابلیان maryambabolian@yahoo.com
خانم اعظم باقری az.bghri@gmail.com
آقای محمد باقری m.baghere@yahoo.com
آقای بختی bakhti@safahan.ac.ir
آقای بخشنده فرد i.bfard@hotmail.com
آقای براتی baratia78@yahoo.com
خانم بردی زاده sbardizadeh@gmail.com
خانم بهادران saeideh.bahadoran@gmail.com
آقای عبدالرحیم بهرامی abdorrahim@cc.iut.ac.ir
خانم بهره دار Bahredar_f@yahoo.com
آقای پناهی پور h.panahipour@gmail.com
خانم ترکی f.torki.87@gmail.com
آقای محمد حسن توکلی lteall91@yahoo.com
آقای مجید جان نثاری majid.jannesari@yahoo.co.uk
آقای حجت جعفری ارجمند jafariarjmand@gmail.com
آقای جهانبخش Jahanbakhsh1@yahoo.co.uk
آقای جهانگیری Jahangiri_saeid@yahoo.com
خانم مرضیه جمالی m.jamali367@gmail.com
آقای چراغی cheraghi@sci.ui.ac.ir
خانم چکشی m-chakoshi@mshdiau.ac.ir
خانم حجری h.hajary2013@gmail.com
آقای محمود حر mahmoudhorr@yahoo.com
آقای حسینی HOSSEINI7951@GMAIL.COM
خانم نرگس حسینی hosseininarciss@gmail.Com
آقای حکمت نژاد m_hekmatnejad@yahoo.com
آقای خاتون آبادی Khatoonabadi@gmail.com
خانم مریم خانی khani.mkh@gmail.com
خانم خدیری khadiri.fatemeh@gmail.com
خانم نرجس داوری n_davari2000@yahoo.com
خانم زهرا رشادی نژاد zahra.reshadinezhad@yahoo.com
آقای حمیدرضا رضایی hrremail@yahoo.com / hrremail@gmail.com
خانم آزاده رضوانی azadeh_rezvani@yahoo.com
آقای رفیعی rafeie1391@gmail.com
خانم رفیعی rafiei.math@yahoo.com
آقای رفیعیان frafeeian@gmail.com
خانم روحانی na_rohan@yahoo.com
آقای دکتر روحانی rrohani.cse@gmail.com
آقای مهدی زعفری mz.software@gmail.com
آقای میثم زاهدی نژاد meysamzahedi@safahan.ac.ir
خانم سلسبیلیان sh.salsabilian@gmail.com
خانم سلطانی m.soltanimath@gmail.com
آقای دکتر سعیدی hsaidi@gmail.com
آقای دکتر شیرعلی shirali_1385@yahoo.com
آقای شاه قلی shahgholi@eng.ui.ac.ir
خانم صادقپور Sadeghpour.r@gmail.com
آقای محمد اسماعیل صادقی esmaeil.sadeghi.84@gmail.com
خانم صفاییان z.safaeian@yahoo.com
آقای طائبی hrtaebi@yahoo.com
آقای نوید طاهری archtrains@gmail.com
خانم مهسا طاهری mahsa.taheri@ec.iut.ac.ir
خانم عارفیان zahra_arefian@yahoo.com
آقای عاطفیان tce_m@yahoo.com
خانم عطارزاده mrmahdieh@yahoo.com
آقای مهدی عباسی abbasimahdi37@yahoo.com
خانم عموزادی aamouzadi@gmail.com
آقای عمومی omoomi@cc.iut.ac.ir
آقای احسان غفاریون ghafarioun@gmail.com
خانم فاضلی نژاد Arc.fazeli@yahoo.com
آقای فاطمی ifatemi@yahoo.com
خانم فتاح المنان z.fattah78@gmail.com
آقای شاهین فروتنیان shahin.forutanian@gmail.com
خانم آذر فرج زاده azar.farajzadeh@gmail.com
خانم قانع v_ghane@yahoo.com
آقای قاری پور gharipour.nucl@gmail.com
خانم قاسمپور ghasempourazam@yahoo.com
خانم نیلوفر قاسمی n64gh@yahoo.com
آقای سعید قبادی ghobadi@iaukhsh.ac.ir
خانم کائدی marjan_kaedi@yahoo.com
خانم کاظمی kazemi.academic@yahoo.com
خانم کافی F.kafi92@GMAIL.COM
خانم حمیده کرمانی hamideh_kermani@yahoo.com
آقای اصغر کریمی as.karimi52@yahoo.com
خانم زهرا کریمی karimi.zahra85@gmail.com
خانم کشانی golnoosh_keshani@yahoo.com
آقای مجید کفایی kafaeeuni@yahoo.com
آقای ناصر کمالی nasser_kamali@yahoo.com
آقای کیان ارثی kianersireza@outlook.com
خانم کیابد Kia.2005@yahoo.com
خانم کیانیان kianian@live.Com
خانم گرامی نژاد gerami.soudabeh@ymail.com
آقای گرجی m.gorji993@gmail.com
خانم گنجی khd.ganji@gmail.com
خانم گندم زاده gandomzadeh.phys@gmail.com
خانم مجیری statistics.mojiri@yahoo.com
آقای احسان محمدی Ehsanidem@yahoo.com
آقای احمد محمدی farsani_inventor@yahoo.com
خانم محمدی (فیزیک) z.mohammadi8@gmail.com
خانم راضیه محمدی mohammadi.razieh@yahoo.com
خانم ساناز مردانی sanazmardani84@gmail.com
آقای مسعود مسائلی masood.masaeli24@gmail.com
خانم الهام مظاهری mazaheri.el@gmail.com
خانم مقاره عابد b.moghareh@gmail.com
خانم مغروری maghrouri_m@yahoo.com
خانم منصوروار z_mansoorvar@yahoo.com
آقای مرآتی javad_merati@yahoo.com
آقای موسوی Tdghimousavi@yahoo.com
خانم مهدوی emahdavi60@yahoo.com
آقای مجید مهوری m_mahvari@yahoo.com
آقای کامران مهرابی k_mehraby@yahoo.com
آقای مهران زاده erec.mehranzadeh@gmail.com
خانم مهرنجات mehrnejat@safahan.ac.ir
خانم میراحمدی jeiran_mirahmadi@yahoo.com
آقای اکبر میرزائی mirzaee_university@yahoo.com
آقای میرلوحی hmirlohi@gmail.com
خانم پرستو ناصری naseri_p86@yahoo.com
آقای علی نصر (گروه معارف) ali.nasr@yahoo.com
آقای محمد نصر اصفهانی m_nasr_esfahany@yahoo.com
خانم ملیحه نصر mn.graduate@yahoo.com
آقای نکوئی Nikouei2002@yahoo.Com
خانم نگینی Arefeh.negini@yahoo.Com
خانم سمانه نعمتی smn_nemati@yahoo.com
آقای نور بهبهانی f.noorbehbahani@gmail.com
خانم سمانه نوری nouri352@yahoo.com
خانم وفا mis_vafa@yahoo.com
خانم الهام هاتفی el.hatefi@gmail.com
خانم اکرم هاشمی a.hashemi.se@gmail.com—ahashemi.ir
آقای یارمحمدی nsy6779@yahoo.com
خانم یزدانی yazdani.arch@gmail.com
آقای یزدانی پور omid.yazdanipoor@gmail.com
آقای واحدی پور rvahedipour@ec.iut.ac.ir

 

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی