وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی با آقای بخشنده فر

امتحان پایان ترم درس زبان تخصصی رشته برق با آقای بخشنده فر از درس های ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ کتاب به اضافه پسوندها و ریشه های لغت فنی که صفحه های ۱ و ۲ و ۴ جزو و همچنین مترادف های درس های ۸ و ۱۰ و ۱۱ گرفته خواهد شد.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی