وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم عموزادی

دانشجویانی که درس کارآموزی خود را در نیمسال اول۹۷-۹۶ با خانم مهندس عموزادی اخذ نموده اند، برای تحویل کارآموزی خود به شرح زیر به دفتر گروه مراجعه نمایند.

فایل زمان حضور

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی