وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس ریاضی پیش با خانم جمالی

امتحان میانترم درس ریاضی پیش با خانم جمالی روز چهارشنبه ۸ آذر در محوطه ساختمان ۴ برگزار می گردد.
گروه اول ساعت ۱۱:۳۰
گروه دوم ساعت ۱۴

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی