وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

قابل توجه دانشجویان خانم هاشمی

تحویل نهایی پروژه و کارآموزی خانم هاشمی از روز شنبه مورخ۹۶/۰۴/۱۰ به روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۴/۱۲ساعت۱۱-۱۰ دفتراساتید ساختمان(۶) انتقال یافت.

نظرات بسته است

گروه های خبری
اوقات شرعی