وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اخبار آموزشی’

خانم غزل جعفری

خانم غزل جعفری جهت رسیدگی به اعتراضات روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰-۸:۳۰ در مؤسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان گروه برق، نصب و دفاع از پوستر های پروژه

قابل توجه دانشجویان گروه برق، نصب و دفاع از پوستر های پروژه، بنا به درخواست دانشجویان از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ جابه جا گردید. لازم به ذکر است دانشجویان موظف اند برای نصب پوستر های خود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به دفتر گروه مراجعه کنند.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

خانم وفا جهت رسیدگی به اعتراضات دروس اصول سرپرستی و شبکه های محلی کامپیوتری روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت۱۵:۴۵-۱۵ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای رضایی

آقای رضایی جهت رسیدگی به اعتراضات و تحویل نهایی پروژه پایانی روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت۱۶-۱۵ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم بابلیان

خانم بابلیان جهت رسیدگی به اعتراضات و تحویل نهایی پروژه پایانی روز چهارشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۴ ساعت۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

خانم وفا جهت تحویل نهایی پروژه پایانی و کارآموزی روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۸ ساعت۱۱-۱۰ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم خانجانی

خانم خانجانی جهت بررسی اعتراضات روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ۸ در اتاق اساتید ساختمان شماره شش حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم محمدی

خانم محمدی برای بررسی اعتراضات دروس ریاضی پیش و ریاضی مهندسی روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان شماره دو حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای حسین پور

آقای حسین پور روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲ ساعت ۱۵ جهت رسیدگی به اعتراضات دروس زبان تخصصی و زبان فنی در موسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای تیمورفر

آقای تیمورفر روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۳ ساعت ۹ جهت رسیدگی به اعتراضات در موسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم فتاح المنان

خانم فتاح المنان جهت تحویل پروژه پایانی و کارآموزی روز دوشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت۹-۸ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم عارفیان

خانم عارفیان جهت رسیدگی به اعتراضات درس زبان ماشین و اسمبلی روز دوشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت۱۶-۱۵ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم سوداوی

خانم سوداوی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۳ ساعت ۱۰ جهت رسیدگی به اعتراضات دروس خود در موسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای کشاورز

آقای کشاورز جهت رسیدگی به اعتراضات روز دو شنبه ۲ بهمن ٩۶ ساعت ۸ الی ۹  در ساختمان شماره ٢ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای عاطفیان

آقای عاطفیان جهت رسیدگی به اعتراضات درس کاربرد میکروکنترلر روز سه شنبه ٣ بهمن ٩۶ ساعت ١١ الی ١٣  در ساختمان شماره ٢ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم مجیدی نژاد

خانم مجیدی نژاد جهت رسیدگی به اعتراضات روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای ده شیخی

آقای ده شیخی جهت رسیدگی به اعتراضات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۹-۸ در مؤسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای سید سلیمانی

آقای سید سلیمانی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱ ساعت ۸ صبح جهت رسیدگی به اعتراضات تمامی دروس خود در اتاق اساتید ساختمان ۴ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم فروغ ترکی

خانم فروغ ترکی جهت رسیدگی به اعتراضات و رسیدگی نهایی به پروژه و کاراموزی روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۹ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم مریم شاهنگیان

خانم مریم شاهنگیان جهت رسیدگی به اعتراضات و رسیدگی نهایی به پروژه و کاراموزی روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ۲  حضور خواهند داشت.

گروه های خبری
اوقات شرعی