وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو نویسنده

قابل توجه دانشجویان خانم اسداللهی

خانم اسداللهی جهت رسیدگی به اعتراضات روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱-۹ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم صفورا نوری

خانم صفورا نوری جهت رسیدگی به اعتراضات روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰-۹ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای زعفری

آقای زعفری جهت تحویل نهایی پروژه پایانی روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت۱۰-۸ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

خانم وفا جهت رسیدگی به اعتراضات درس شبیه سازی کامپیوتری روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت۱۰:۳۰-۹:۳۰ در دفتراساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم رفیعی

خانم رفیعی جهت رسیدگی به اعتراضات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در اتاق اساتید ساختمان ۲ حضور خواهند داشت.

مدت زمان اعتراض

مدت زمان اعتراض  بعد از تاریخ ثبت نمره موقت ۵ روز می باشد. بعد از  گذشت زمان ۵ روز یا تایید نهایی نمرات تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود.

قابل توجه دانشجویان خانم جمالی

خانم جمالی روز یکشنبه ۹۶/۱۱/۱ جهت رسیدگی به اعتراضات درس ریاضی پیش ساعت ۱۰ و درس ریاضی عمومی ساعت ۱۱ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم بی تقصیر

خانم بی تقصیر جهت رسیدگی به اعتراضات روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۱ساعت۱۱ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم عارفیان

خانم عارفیان جهت رسیدگی به اعتراضات درس معماری کامپیوتر روز شنبه مورخ۹۶/۱۰/۳۰ساعت۱۱-۱۰در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم سعیدی

خانم سعیدی جهت رسیدگی به اعتراضات درس مقدمه علم حقوق روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۸ الی ۹ صبح در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم رهنما

خانم رهنما جهت رسیدگی به اعتراضات روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱-۱۰ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم وفا

خانم وفا جهت رسیدگی به اعتراضات دروس ذخیره و بازیابی اطلاعات و کارآفرینی وپروژه روز شنبه مورخ۹۶/۱۰/۳۰ساعت۱۰-۹ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

 آخرین مهلت تحویل نهایی پروژه پایانی و کارآموزی خانم وفا روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰-۹:۳۰ در دفتر اساتید ساختمان۶ می باشد و غیراز این تاریخ تحویل گرفته نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان آقای باقری

آقای باقری(گروه کامپیوتر) جهت رسیدگی به اعتراضات و تحویل پروژه پایانی روز پنجشنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۸ساعت۱۰:۳۰-۹:۳۰ در دفتراساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم چکشی

خانم چکشی جهت رسیدگی به اعتراضات درس معادلات دیفرانسیل روز بنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱-۱۰ در اتاق اساتید ساختمان۱ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم قانع

خانم قانع جهت رسیدگی به اعتراضات دزس پایگاه داده و مهندسی نرم افزار شنبه ۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۰-۸ در اتاق اساتید ساختمان شش حضور خواهند داشت.
همچنین دانشجویان برای ارایه پروژه و کاراموزی ترم مهر در این روز مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان آقای مسائلی

آقای مسائلی جهت رسیدگی به اعتراضات درس مبانی الکترونیک روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۵-۱۴در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان آقای زعفری

آقای زعفری جهت تحویل پروژه پایانی نیمسال اول۹۷-۹۶ روز پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۸ و همچنین جهت رسیدگی به اعتراضات درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم ساعت۱۰-۸در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم فتاح المنان

امتحان تئوری پایان ترم درس مباحث ویژه خانم فتاح المنان روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶راس ساعت۱۰:۳۰برگزار خواهد شد و امتحان عملی پایان ترم راس ساعت۱۱در کارگاه کامپیوتر۳برگزار خواهد شد.

امتحان عملی پایان ترم کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری خانم فتاح المنان روز سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶ساعت۱۲در کارگاه کامپیوتر۳ برگزار خواهد شد.

 دانشجویان درس پایگاه داده خانم فتاح المنان می توانند پروژه عملی خود را به دلخواه در یکی از دو تاریخ سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۲ و یا شنبه مورخ۹۶/۱۰/۳۰ساعت۱۰صبح در محل کارگاه کامپیوتر ارائه دهند. حضور دانشجو در یکی از دو تاریخ ذکر شده الزامی است و در تاریخ دیگری، پروژه تحویل گرفته نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان خانم فاتحی

خانم فاتحی جهت رسیدگی به اعتراضات روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۸ الی ۸:۴۵ در اتاق اساتید ساختمان ۶ حضور خواهند داشت.

قابل توجه دانشجویان خانم طاهری

خانم طاهری جهت رسیدگی به اعتراضات درس نظریه زبان ها و ماشین ها روز چهارشنبه مورخ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت۹-۸:۳۰ در دفتر اساتید ساختمان۶ حضور خواهند داشت.

گروه های خبری
اوقات شرعی