وضعیت هوای اصفهان
قابل‌توجه‌اساتیدودانشجویان

آرشیو نویسنده

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

مهلت تحویل پروپوزال درس طرح نهایی برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تا روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱ تمدید گردید.

قابل توجه دانشجویان درس طراحی با خانم بخشوده

دانشجویان درس طراحی با خانم بخشوده برای جلسه مورخ ۹۶/۰۱/۱۶ تمرین زیر را به همراه داشته باشند:

تمرین های بافت تا شماره ۶۵ در دفترچه اسکیس ترسیم شود.

آشنایی با آموزش مجازی

قابل توجه دانشجویان درس مدارمنطقی خانم عموزادی

امتحان میان ترم درس مدارمنطقی خانم عموزادی از فصل۱، روز شنبه مورخ۹۵/۱۲/۲۱ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان درس برداشت از بناهای تاریخی با آقای دکتر حسینی

کلاس برداشت از بناهای تاریخی با آقای دکتر حسینی روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۹ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان درس طراحی معماری۲ و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با آقای روضاتی

کلاس طراحی معماری۲ و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با آقای روضاتی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۱۲/۱۸ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان آقای گله داری

کلیه آزمایشگاههای آقای گله داری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تشکیل نمیگردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان آقای حاجی محمدی

کلیه کلاسهای آزمایشگاه آقای حاجی محمدی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تشکیل نمیگردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

من کیستم؟

قابل توجه دانشجویان درس طراحی معماری۳ با آقای گرشاسبی

کلاس درس طراحی معماری۳ با آقای گرشاسبی روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲ برگزار می گردد. کنسلی کلاس لغو گردیده است.

کلاس های حضوری گروه آموزش مجازی ۹۵/۱۲/۱۵

کلاس های حضوری روز جمعه بیست اسفند؛

عدم حضور دانشجو باعث حذف درس وی خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه کنترل صنعتی آقای موسویان

آزمایشگاه کنترل صنعتی آقای موسویان روز سه شنبه ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ تشکیل نمیگردد.
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان درس زبان فارسی با آقای سادات ابراهیمی

کلاس درس زبان فارسی با آقای سادات ابراهیمی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تشکیل نمیگردد.
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان درس طراحی معماری۳ با آقای گرشاسبی

کلاس درس طراحی معماری۳ با آقای گرشاسبی روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان درس روستا۱ کارشناسی پیوسته با خانم خسروی

کلاس درس روستا۱ کارشناسی پیوسته با خانم خسروی روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

کلیه دانشجویان درس طرح نهایی که در بهمن ماه ۱۳۹۵ دفاع کرده اند، نهایتا تا ۹۶/۱/۳۰ جهت تحویل رساله صحافی شده خود به گروه فرصت دارند.

قابل توجه دانشجویان درس معماری کامپیوتر(مقطع کارشناسی ناپیوسته نرم افزار) خانم عارفیان

کلاس درس معماری کامپیوتر(مقطع کارشناسی ناپیوسته نرم افزار) خانم عارفیان روز یکشنبه مورخ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت۱۶-۱۴ برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته برق درس الکترونیک کاربردی و مدارهای الکترونیکی با آقای دکتر رضاییان

قابل توجه دانشجویان رشته برق درس الکترونیک کاربردی و مدارهای الکترونیکی با آقای دکتر رضاییان,جزوه درسی در انتشارات دانشگاه میباشد لطفا تهیه نمایید.

قابل توجه دانشجویانی درس آمار و احتمال گروه دوم خانم محمدی

کلاس آمار و احتمال گروه دوم خانم محمدی روز چهارشنبه سر ساعت قبلی یعنی ١٧:٣٠ برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویانی درس کارآموزی با خانم قانع

دانشجویانی که درس کارآموزی با خانم قانع دارند دستورالعمل کارآموزی در فایل پیوست را مطالعه نمایند.

فایل کارآموزی

گروه های خبری
اوقات شرعی